Tag Archives for " cm helder inzicht "

Zinloos, vrij en alleen

zanzen spirituele academie

Is zinvol leven vrij leven?

Mijn idee voor dit verhaal kwam toen Yalom weer in mijn leven verscheen. Iemand vroeg me hem te helpen om van zijn verslaving af te komen. Een oud cliënt. Ik dacht hem redelijk te kennen maar zijn verslaving was nooit ter sprake gekomen. Terwijl die toch al jaren geleden begonnen was. Dat heb je met die moderne, kortlopende therapieën die snel succes moeten hebben. Ze zijn net zo symptoombestrijders geworden als de medische wereld vaak is.

Zijn vraag bracht me bij Yalom en zijn existentiële therapie. Ik had het gevoel dat ik de diepte in moest. Rene ten Bos, de afgelopen twee jaar Denker des Vaderlands, heeft niet veel op met diepte. Voor hem bestaat die niet. "We surfen beter op de golven mee. We ontwikkelen ons aan wat in ons leven daadwerkelijk gebeurt, niet door wat we daarover denken. En al helemaal niet wat we daarover zouden moeten, behoren te denken.

Vrijheid is geheimen mogen hebben

Ten Bos noemt de boodschappen over gezondheid als voorbeeld van betutteling en de spanning tussen volk en elite. Een citaat van hem:  ,,Als het om het fysieke lichaam van mensen gaat, spreekt de overheid mensen graag aan. Het volk ‘moet’ gezond eten, genoeg bewegen en ecologisch verantwoord leven. Ik vind het weerzinwekkend als ouderen bij wijze van spreken geen frikandellen meer mogen eten.’’

 "Natúúrlijk moet je mensen wel voorlichten over de schadelijke gevolgen van alcohol of roken bijvoorbeeld. Maar ik heb geen behoefte aan mensen die mij vertellen hoe te leven. Die heksenjacht op rokers, dat houdt niet op bij roken. Straks moeten de vleeseters eraan geloven. Waar houdt die intolerantie op? Vrijheid is geheimen mogen hebben, een sigaret kunnen roken, of eindeloos rookworst kunnen vreten. De rest is bevoogding.’’ Zinvol leven is vrij leven, is jouw eigen leven, lijkt hij te zeggen. 

Spelen met zin en zinloos

Cactus fusion  door Lorenzo Vittori

De valkuil van dualisme

Een ander citaat, ditmaal van Gregory Bateson, ontwikkelaar van het systeemdenken in de vorige eeuw. 

"If we continue to operate in terms of a Cartesian dualism of mind versus matter, we shall probably also continue to see the world in terms of God versus man; elite versus people; chosen race versus others; nation versus nation; and man versus environment. It is doubtful whether a species having both an advanced technology and this strange way of looking at its world can endure." 

Ten Bos neemt als filosoof stelling tegen algemeen aanvaarde opvattingen. Dat is het werk van een filosoof, in twijfel trekken, proberen het zicht te verruimen. Surfen op de golven is ons dagelijkse leven, een kwestie van trial and error. Of we daarvan leren is maar de vraag en afhankelijk van onze bereidheid ons reflectievermogen te gebruiken.

​Ik ben dus bij Irvin Yalom terecht gekomen om het diepe in te gaan met mijn vragensteller.

Yalom is geen doorsnee psychiater en psychotherapeut. Hij is vooral een ongelovige die de heilige huisjes van zijn vakgebied, maar ook van zijn joodse afkomst betwijfelt en bevraagt. Er zijn in zijn ogen teveel van zulke huisjes die mensen niet verder helpen, niet gelukkiger maken, teveel bla-bla en geruis veroorzaken.

Existentiële therapie

​Existentiële psychotherapie uit 1980 is de neerslag van Yaloms werk. Hij verkent daarin de grondslag van ons bestaan als mens en de mogelijkheden die dat voor psychotherapeutische hulp geeft.

Zijn verkenning bestaat uit vier hoofdstukken:

  • Leven en dood, 
  • Vrijheid, 
  • ​Zinloosheid
  • ​Isolement.

​Het leek mij de moeite waard om die thema's opnieuw te verkennen in een tijd van fake-nieuws, polarisering, populisme en dreigende uitroeiing van ons bestaan. Extinctie, uitroeiing, daarover gaat het laatste boek van Ten Bos.

​Ik wil niet in de valkuil trappen dat deze ​verkenning iets praktisch moet opleveren, een handleiding gaat vormen. Dat leidt te snel tot oppervlakkigheid, meer van hetzelfde, afsluiten van andere vergezichten en verarmen van creativiteit tot inventiviteit.

Mijn zoon, quantumnatuurkundige is daarvan al een exponent als hij zegt: "Wat heb je aan theoretische natuurkunde? Dat is zover van de werkelijkheid"

Persoonlijke reflecties

​Persoonlijke reflectie

Existentieel, dat woord verwijst naar ons bestaan. Yalom: existentieel betekent in het kader van psychotherapie niet dat we in het verleden gaan graven. De intentie is om goed door te denken en waar te nemen wat de grond van ons bestaan is. Wat we ervaren als we als individu geconfronteerd worden met het gegeven van het naakte bestaan. Met 'het gegeven' bedoelt hij dilemma's, zorgen, conflicten die onvermijdelijk behoren bij het bestaan van de mens in deze wereld. Dilemma's die geboren worden uit een leven dat dikwijls zinloos, vrij en alleen is.

De methode waarmee we dat gegeven kunnen onderzoeken is niet moeilijk: het vraagt om diepe persoonlijke reflectie. Maar hebben we nog wel tijd voor deze reflectie? En als we geen tijd inruimen daarvoor is dan het gevolg dat we langs de toppen van de golven scheren en niet meer zien wat ons pijn doet, wat ons angst inboezemt. Komen we dan terecht in een maalstroom van oppervlakkigheden die  ons blind maakt en in de val van onwetendheid laat lopen?

We hebben ook wat andere voorwaarden nodig voor die persoonlijke reflectie. We moeten ons vrij kunnen maken van de dagelijkse beslommeringen, in stilte verblijven, soms zelfs alleen zijn. Alleen dan kunnen we diep reflecteren op onze 'situatie' in de wereld, onze beperkingen, onze grenzen, onze mogelijkheden. We moeten op de grond zien te komen, het fundament onder elk ander fundament om de essentiële, de ultieme structuren te ontdekken van ons bestaan.

Meestal ontdekken we deze onderliggende condities als we op een of andere manier heftig in de knoop zitten of op het randje verkeren, onomkeerbare beslissingen moeten nemen of ons geloof verliezen.

Vier fundamentele reflecties

Yalom beschrijft vier fundamentele reflecties: dood en leven, vrijheid, zinloosheid en isolement.

Over dood en leven: ieder mens wil blijven leven, wil zijn eigen bestaan zo lang mogelijk voort zetten tegen de onvermijdelijkheid van de dood in.

Over vrijheid: in de context van bestaansgrond ervaren we vrijheid bewust of onbewust als afwezigheid van externe structuren. Er is geen universum dat de mens orde of grond onder de voeten verschaft. Wij zijn onze eigen grond, hoe zwaar ons dat ook valt.

Over isolement: in deze context gaat het niet om interpersoonlijke gescheidenheid en eenzaamheid of om afgescheiden te zijn van delen van je zelf. In existentiële zin gaat het om een fundamenteel ik-ben-alleen-zijn. Hoe intiem je ook kunt zijn met iemand anders, in de kern ben je alleen, is er geen ander dan jij, blijft er een gat tussen jou en de ander. Dat is een conflictueus spanningsveld.

Over zinloosheid: Als we dan uiteindelijk toch dood gaan, als we onze eigen wereld bepalen, als we uniek en enig-alleen zijn in een onverschillig universum, welke betekenis heeft ons leven dan? Hoe zullen en kunnen we leven? Zijn we niet meer dan zinzoekende wezens in een universum zonder zin? Een tevergeefse missie?

In dit verhaal beperk ik me verder tot vrijheid en verantwoordelijkheid. De andere thema's komen later aan de orde.

onverschillig universum

Foto by John Fowler

Vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dat is vrijheid van intentie, van verlangen, van keuze. Van verandering.​Maar eerst over verantwoordelijkheid. Yalom beschrijft een ervaring toen hij in een tropische lagoon aan het snorkelen was. Hij besefte ineens dat alle mooie koralen, alle mooie vissen, al het mooie licht slechts een ervaring waren die hij zelf creëerde. Koralen noch vissen hebben die notie, vinden iets over hun vorm en kleur. Laat staan dat zij de ervaring van Yalom konden delen.

Dit is het eerste wat wij blijkbaar doen: we categoriseren onze waarneming en ervaring onmiddellijk als iets aantrekkelijks of iets waar we negatief over zijn, wat we willen afstoten. Geeft dat houvast en identiteit? In ieder geval scheppen we ons daarmee een wereld van plussen en minnen die uiteindelijk ons gedrag bepalen. In het boeddhisme wordt dit de illusie van het ego genoemd.

Het laat de koralen koud of wij ze mooi of lelijk vinden. Ze bestaan eenvoudig, ze zijn er. Trekken we dat door dan laat het onze planeet koud wat we van haar vinden. Toch wijst Bruno Latour in zijn essay ' Waar kunnen we landen?'  er op dat de aarde nu gaat meespelen. Ze antwoord op onze dadendrang met aardbevingen, met tsunami's, met onvoorspelbaar weer.

Ik denk dat hij bedoelt dat we nu wereldwijd gaan merken dat onze vrijheid gevolgen heeft waar wij en wij alleen verantwoordelijk voor zijn. Zonder ons waren er misschien andere gevolgen in het bestaan van de planeet, maar deze gevolgen hebben we zelf in het leven geroepen.

Ook ons individuele leven wordt bepaald door de keuzes die we maken, door wat we aantrekken of afstoten. Niet in  metafysische zin  maar concreet door het vastleggen en bepalen van onze ervaring. De mens is gedoemd tot vrijheid, zegt hij met Sartre. Gedoemd om te kiezen. Een mens kan niet niet kiezen.

Sartre, Kant en Heidegger

Ik kan me de passage uit de novel Nausea  van Sartre herinneren uit mijn jonge jaren. De hoofdpersoon zit op een bankje in het park en zomaar ineens worden alle vormen vloeibaar en stromen in elkaar over tot één bestaan. Niets had meer een eigen bestaan, onafhankelijk van iets anders. Er was geen boom meer die als boom bestond, noch een zeemeeuw die als zeemeeuw bestond. Er was alleen het bestaan zelf. En toch, tegelijkertijd was er de boom, was er de zeemeeuw. Hoe paradoxaal. In het boeddhisme wordt dit een inzicht van de relatieve en de absolute werkelijkheid genoemd.

Sartre Kant en Heidegger

vlnr: Sartre, Kant en Heideger

Kant wijst op iets dergelijks als hij zegt dat de aard van de geest blijkbaar op een wetmatige manier alle zintuiglijke indrukken uit het onbenoemde ruimtelijke ordent en coördineert tot een subjectieve ervaring en betekenis.

Ook Heidegger legt de nadruk op de tweevoudigheid van de menselijke natuur met zijn 'Dasein':

Het individu is 'daar' maar bepaalt tegelijkertijd wat 'daar' inhoudt. Het ego is enerzijds een object in de wereld. Tegelijkertijd bepaalt hij, is hij verantwoordelijk voor zichzelf en die wereld.

Je kunt ook zeggen: elk individu is hoe dan ook verantwoordelijk en is tegelijkertijd vrij om die verantwoordelijkheid op eigen wijze in te vullen. Daarmee is hij (of zij) dus verantwoordelijk voor zijn eigen leven, zijn daden en zijn falen. (dat laatste is de bron voor schuld. Dat komt later)

Nog compacter gezegd: je bent niet zozeer verantwoordelijk voor wat je kiest maar dat je kiest. Dat kan heel angstaanjagend zijn. Zoiets als de donkere nacht van de ziel. Een oer-angst.

Daarom kiezen we er dikwijls voor om te doen alsof we niet kiezen. Of om te doen alsof we de manier waarop we in de wereld staan niet zelf gekozen hebben. Natuurlijk, de omstandigheden zijn de omstandigheden. Maar hoe we daarop reageren, hoe we die beleven, dat is onze keuze, onze vrijheid. Er is geen autoriteit, geen guru, geen leider, niemand die dat voor ons kan doen.

Je leven waarde geven

Wat zijn de implicaties daarvan? Het is bon-ton om te roepen dat mensen verantwoordelijk en accountable moeten zijn. Dat is dikwijls gemakkelijk zwaaien met een begrip dat instrumenteel ingezet wordt. De paradox loert om de hoek. Zeggen dat jij verantwoordelijk moet zijn ontneemt jou de beslissing om dat te zijn. Maar tegelijkertijd, uit existentieel oogpunt, ben je sowieso al verantwoordelijk. Niemand hoeft je dat in te wrijven.

Meestal worden dat soort kretologien gebruikt om mensen in het gareel te krijgen, productiever te maken, dossiers op te bouwen, en tal van andere doelen. Met vrijheid is het dan slecht gesteld. Het laat zien hoe diep het idee over en het verlangen naar vrijheid gaat én hoe moeilijk het in het dagelijks leven de waarde te geven die het voor ieder van ons heeft.

Ik nodig je uit om eens na te denken over dit verhaal. Het beste kan dat m.i. door jezelf verhalen te vertellen uit je eigen leven. Periodes, momenten waarop we het hels moeilijk vonden om te kiezen. Momenten waarop we liever weg gekeken zouden hebben. Periodes waarin de de verantwoordelijkheid liever bij een ander legden. Deel die verhalen eens met anderen. Je zult verrast zijn over hun verhalen.

Pas als we onszelf in deze naaktheid durven te zien, kunnen we misschien zien hoe het met sociale en maatschappelijke dilemma's gesteld is. We moeten als het ware eerst leren kijken voordat we kunnen zien.

​Join the insiders

Toegang tot ZanZen Online Academie is gratis. En blijft dat!

Vijf krachtige middelen

Sprinkhanen de afgrond en compassie

Sprinkhanen, de afgrond en vijf krachtige middelen

In Oaxaca, in een smoezelig cafeetje, word ik dronken. Ik krijg gefrituurde sprinkhanen aan de bar, ernaast twee glazen tequila en een schaaltje zout. Dan nog een keer, nog een keer, de avond lang. Ruige, donkere kerels schenken me het ene glas na het andere nu ze weten dat ik geen gehate Amerikaan ben maar een bleke gringo uit Nederland. Johan Cruyff zijn naam is groot!  Ik kan nog net mijn hotel vinden.

Het is mijn laatste avond in Oaxaca. Op het busstation ontmoet ik een Frans stelletje. Ze gaan naar Porto Angel. Het schijnt daar heel aangenaam te zijn. Ik besluit mee te gaan. Wie weet kan ik het met haar aanleggen. Als alleenreizende backpacker word ik verliefd op elke vrouw met wie ik langer dan een uur verkeer. Deze rit gaat langer duren, dwars door de bergen naar de zwoele warme stranden aan de Pacific. Dus wie weet.

Het wordt een gedenkwaardige rit in een bus met gebroken ramen, versleten stoelen en rokende diesel. Er loopt nu een redelijke weg zie ik op Earth. Maar in 1980 is de N175 hoog in de bergen een modderig karrespoor waar de bus doorheen ploetert. We rijden heel wat keren langs een ravijn. Niemand van de inheemse passagiers die zich druk maakt. Ze houden hooguit hun krijsende kippen en grote salamanders wat steviger vast zodat die niet door de bus heen denderen.

Dan stopt de bus. De regen komt met bakken uit de lucht, een grijs gordijn. Het gaat schemeren. Iedereen moet uitstappen en ik zie waarom. Een haarspeldbocht. De wielen staan een halve meter van de rand van de weg die nu een en al modder is. Daarnaast een gapende diepte.

​Op het randje

De buschauffeur dirigeert iedereen naar de achterkant. We duwen met man en macht, zorgen dat de bus niet achteruit en de wielen niet over de rand glijden.  Tergend langzaam kruipt de de oude bak door de bocht, houdt zijn grip en rijdt zachtjes een paar meter omhoog. De Fransen en ik slaken een zucht van verlichting. Maar verder praat en doet iedereen alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is. God waakt over ons en als we elkaar helpen komen we veilig langs de afgrond.

De rand van de afgrond heeft twee kanten: het veilige terrein en de diepte waarin we niet willen vallen. Als deze busrit een spiegel is van mijn innerlijke werkelijkheid, wat zijn mijn innerlijke randen van de afgrond? Wat is mijn veilige terrein en wat is de diepte die ik liever vermijd?

vijf krachtige middelen

Joan Halifax helpt mij om op deze reis te reflecteren. Wat zorgde voor een veilige tocht langs de afgrond? Ik noem maar: de kennis en vaardigheid van de buschauffeur, de rust van de inheemse passagiers, de bereidheid om te helpen en niet aflatend plezier. Het had ook anders kunnen gaan: angst, paniek, schelden en beschuldigen tot fysieke agressie aan toe.

Op het randje zijn we meestal bang. We weten niet wat de diepte inhoudt, we verwachten er niet veel goeds van: we zouden dood kunnen vallen. Onze natuurlijke reactie is afstand nemen van de afgrond, veilig terrein opzoeken. Bij elk gevaar doen we dat. We kunnen ons verstand gebruiken en mogelijkheden onderzoeken om het gevaar uit de weg te ruimen. Bij deze reis gebeurde dat gelukkig.

​​Twee soorten reacties

Het had ook anders kunnen aflopen. Passagiers of de chauffeur schieten in de angst door de diepte, door hoogtevrees. Ze voorzien dat ze neerstorten, benen breken, de dood vinden en alles wat je daaromheen maar kunt indenken. Het is nog niet zover, maar het kan gebeuren. Ze zien en voelen het in hun voorstellingsvermogen. Door de angst verlamd weten ze niet hoe te handelen en de bus glipt weg.

Twee soorten angst: reële angst voor een reëel gevaar en een angst voor een ingebeeld gevaar.  Die laatste angst heeft de eigenschap het gevaar vele malen groter en onoverkomelijker te maken dan de situatie feitelijk is. Ik denk dat je zelf wel voorbeelden uit je leven kunt bedenken. Want wie gebeurt dit nu niet een keer?

We raken verlamd, in paniek, verliezen het zicht op de werkelijkheid en verzinnen manieren om een by-pass te maken. Anders gezegd: we onderdrukken de angst met pseudomaatregelen om maar aan de veilige kant van de afgrond te blijven. Maar juist dan glipt de bus de diepte in.

Vijf krachtige middelen

Tijdens deze reis naar een ontspanning belovende zeekust bleven ons rampen bespaard doordat de mensen, bewust of onbewust, op een positieve manier vijf krachtige middelen inzetten. Middelen waarvan het juiste gebruik geleerd wordt door zo nu en dan in een ravijn te storten.

  • Altruisme
  • Empathie
  • Integriteit
  • Respect
  • Betrokkenheid

Altruisme

Veel altruïsme is nader beschouwd egocentrisch: aardig gevonden worden. Er beter van worden. Of vrouwen altijd ter wille zijn als een uitruil voor warmte en seks. Besmeurd altruïsme, een schone schijn.
De balans kan ook naar de andere kant doorslaan. Altruïsme krijgt dan pathologische trekjes, het wordt extreem: jezelf weggeven, over je eigen grenzen gaan. Daar zit altijd een angst achter, geen nee durven zeggen, angst egoïstisch bevonden te worden of andere van zulke gedachten.

Beide manieren van doen zijn een reactie om aan de veilige, comfortabele kant te blijven. Oprecht altruïsme is radicaal, brengt ons de diepte in waar naast onze demonen ook de liefde woont.

Jezelf minder maken opdat de ander meer wordt is een richtlijn van zowel Jezus als Boeddha. Maar dat betekent niet jezelf zover wegcijferen dat je eraan onderdoor gaat. Je moet zelf in goede conditie blijven om een ander bij te staan. Mantelzorgers weten er alles van. Het minimum aan altruïsme is leven met de intentie én het gedrag om de ander geen schade toe te brengen.

Empathie

Empathie noemt Joanne Halifax een tweede rand waaraan je je leven leert. Dat overkwam mij in onze therapiepraktijk De Eenhoorn. Het werd mij teveel: de emoties van mijn cliënten invoelen om te ontdekken wat zijn meemaakten, wat hun pijn was. Tegelijkertijd alle emoties van een net begonnen relatie met direct twee kinderen ter wereld brengen. Een emotionele en fysieke rollercoaster. Ik hield het zes jaar vol. Toen klapte ik in elkaar. Maar nog wilde ik het niet weten. In zo’n situatie moet je geen ingrijpende beslissingen nemen. Ik deed het wel: we emigreerden naar Frankrijk. Vrienden die ons bezochten merkten op dat ik als een zombie rondliep. Ver weg van de werkelijkheid.

Ik ben niet de enige. Veel zorgverleners, leraren, ouders lijden aan hetzelfde euvel. Ze worden verteerd door te veel empathie, door te veel druk en stress, door een gevoel van tekortschieten. Ze gaan zich leeg en waardeloos voelen en zijn niet meer in staat om hun werk en opvoeding met mededogen en liefde te doen. Ze kunnen eenvoudigweg niets meer geven. Op die bodem aangekomen begint een nieuw leven.

vijf krachtige middelen

Integriteit

​Teveel integriteit maakt een moraalridder van je. Met te weinig integriteit kun je gemakkelijk in bedenkelijke zaken terecht komen. Egocentrisme staat op gespannen voet met integriteit. Het ego kan de moraal gemakkelijk aan zijn laars lappen als hem dat zo uitkomt. Over de sterkeren vorm, narcisme, maar helemaal niet te spreken. Ik herinner me een psychiater die de leiding had over de jeugdzorginstelling te Zetten. De man heeft jarenlang jonge meisjes seksueel misbruikt. Geen voorbeeld van integere beroepsuitoefening. Maar tegelijkertijd heeft hij de integriteit van de meisjes vernietigd. Een van hen is jarenlang client van mij geweest. Moraliteit was voor haar geen leidend begrip meer, ze wist niet meer hoe ze in de maatschappij kon staan.  Integriteit naar jezelf is misschien wel het belangrijkste. We brengen grote en langdurige schade toe aan een medemens wanneer we zijn of haar integriteit vernietigen. Dat maakt kinderporno zo weerzinwekkend. Het schaadt de misbruiker én het kind. Het vernietigt van beiden het gevoelsleven.

Respect

Respect is voor mij het zusje van integriteit. Respect vraagt van je dat je een ander ziet in wie die is. Je hebt respect voor de integriteit van de ander. Respect naar elkaar is de basis voor een veilige en betrouwbare omgang met elkaar. Het respect voor mijn eerste Tibetaanse leraar Sogyal Lakar Rinpoche verdween massaal toen zijn jarenlange seksuele misbruik en agressief gedrag bekend en bewezen werden. Vooral voor beroepen waarin mensen tijdelijk een afhankelijkheidsrelatie met iemand aangaan is respectloosheid zeer schadelijk. Om maar niet te spreken van ouder-kind relaties waarin misbruik, vernedering en geweld voorkomen. Kinderen hebben soms hun hele leven nodig om daarvan te herstellen als dat al lukt.

Betrokkenheid

Engagement of betrokkenheid maakt van ons actief handelende mensen. We denken niet alleen, we handelen ook naar ons inzicht en gevoel. Betrokkenheid geeft zin en betekenis aan wat we voelen en doen. Je kunt natuurlijk betrokken zijn bij een criminele organisatie. Dat is ook engagement, maar zonder respect, integriteit en altruïsme. Betrokkenheid op jezelf of je gezin, kan angst opleveren, zoals nu de boeren gebeurt. Zij voelen hun directe toekomst bedreigd. Betrokkenheid kan tot extreme situaties leiden zoals de protesten in Hongkong laten zien. Zo’n betrokkenheid veroorzaakt gemakkelijk blikvernauwing, respectloosheid en kan afbreuk doen aan een integere rechtstaat.

In organisaties kan de betrokkenheid mensen ertoe brengen om veel te veel overwerk te doen. Soms gebeurt dat onder druk van managers, soms onder druk van te weinig personeel zoals in de zorg. Zulke situaties doen meestal afbreuk aan de betrokkenheid. Die verhuist dan ergens anders heen. Mensen passen er wel voor om voor een tweede keer burn-out te raken.

De balans staat nooit stil

Ik heb het nooit gemakkelijk gevonden om een juiste balans aan te houden, zowel naar mensen individueel als naar groepen en organisaties waarvoor ik gewerkt heb. De ene keer gaf ik te veel en ging in over mijn grenzen heen. Andere keren dacht ik vooral aan wat er voor mijzelf in zat en hield ik angstvallig mijn grenzen dicht voor anderen.

Een stad, zoals elk ecosysteem, groeit aan haar grenzen. Daar is het meestal een drukte van belang met nieuwe bouwwerken, de aanleg van wegen, winkelcentra e.d. Voorbij de grenzen is er een andere wereld, van weilanden, bossen, natuur. Op de grens ontmoeten die twee werelden elkaar. We beginnen nu pas langzamerhand te beseffen dat die twee werelden in relatie tot elkaar staan. Mensen mogen de natuur niet te veel terugdringen. De natuur moet ruimte geven aan de mensen.

vijf krachtige middelen

Als we goed waarnemen zien we dat er altijd heel veel grensgevechten zijn. Naar mijn idee zijn dat weerspiegelingen van onze innerlijke grensgevechten. Elke keer wanneer we te veel in extremen terecht komen doet dat pijn, raken we teleurgesteld en proberen we wegen te zoeken die ons gelukkiger maken. Dat is ons pijnlijke maar onvermijdelijke leerproces waarmee we ontwikkelen, wijzer worden en meer mens worden.

Zelfs kleine, schijnbaar onbeduidende grensgevechten kunnen ons leren wie we zijn, kunnen ons sterker maken en meer mens, net zoals we onze spieren kunnen trainen om meer te kunnen dragen. We kunnen altijd sterker en geheeld uit de strijd komen, hoe gehavend we ook geworden zijn.

In andere woorden, uitglijden op de rand van de afgrond en naar beneden donderen hoeft geen rampzalig eind te zijn. En eerlijk gezegd, ik ben heel wat keren naar beneden gedonderd, meestal omdat ik mijzelf te groot dacht. Maar, ik leef nog. Dat is niet zozeer mijn eigen verdienste. Ik heb, nog steeds, veel helpers onderweg. Vooral kleinkinderen zijn een geweldige en onvoorwaardelijke spiegel. Daarvoor waren het mijn cliënten die mij vooral leerden zwijgen en luisteren. En nu, met 72 jaar, leer ik nog steeds in verwondering aan het wonder van mijn vrouw.  Zoals de goudzoeker volhardend zijn korrels goud zeeft, zo kunnen wij in de meest moeilijke omstandigheden onze goudkorrels vinden. Die heten dan bijvoorbeeld eenvoud, veerkracht en wijsheid.

In retrospectief word ik herinnerd aan iets wat groots aanwezig in onze levens is, zo overduidelijk dat we eraan voorbijgaan. Iets waardoor we de storm en modder van ons moeilijkheden en pijn kunnen doorstaan én te boven komen. Iets waardoor we onze vrijheid weer kunnen heroveren, waardoor we met kracht en moed weer langs de afgrond durven Dat is de onnoemelijke kracht van mededogen. ‘De meeste mensen deugen’ schrijft Rutger Bregman. ‘Mensen worden geleid door mededogen’ zegt Boeddha. In een volgende blog ga ik diep in op deze kracht van compassie.

​Join the insiders

Toegang tot ZanZen Online Academie is gratis. En blijft dat!

>